Vår familiehistorie

fra inn- og utland

Notater


Treff 1 til 50 av 6,281

      1 2 3 4 5 ... 126» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1
Skrev til sin datter Dorothea om familiens opprinnelse fra Lolland i
Danmark. 
Juel, Jørgen Andersen (I3101)
 
2 I 1679 eide han vel 51/2 lpd i Rovenes og vel 61/2 lpd i Herstad. Sine arveparter i Vestre Kjellås med Øde-Gutu i Sande og Jordbrekke i Skoger (se u. Herstad) solgte Jørgen i 1682 til Bent Nilssøn, Lersbrygga i Sande.
Sin part i Herstad med odels- og åsetesrett solgte Jørgen i 1690. En liten part på 31/2 lpd i Søndre Hassum i Slagen makeskiftet Jørgen i 1691 til svogeren Kristen Hanssen, Skar i Sande, og fikk igjen søsteren Elses arveparter i Rovenes og Herstad .
I 1700 kjøpte han en liten part av Peder Olsen, Bakke i Hillestad. I 1701 eide Jørgen 13 lpd i Rovenes, søsteren Gunhild 4 lpd og Jahn Jørgenssøn Lougs arvinger på Herstad 6 lpd.
I 1681 ble Jørgen stevnet av grannen Jens Hafsrud for «skjelleri» og fordi Jørgen hadde kalt Jens en flesketjuv under en «fløtedunning» på Haugerud.
Jørgen kunne ikke huske noen slik uttalelse. Han hadde intet imot Jens. Man kom til at uttalelsen måtte være falt i «et gildehus, hvor drukkenskap har grassert» . I 1689 var Jørgen kirkeverge. Han var lagrettemann mange ganger fra 1697. I 1695 solgte han en arvepart i Nordre Håkastad i Våle Itil si n «svoger» Petter Mathiassen Berg på Sand i Sandar. Denne var g. m. Ingeborg Bentsdatter Lindberg, datter av fogden Bent Lindberg i Sande.
Tvist om grensen mellom Rovenes og Herstad er omtalt under Herstad.
Ved skiftet etter Jørgen i 1725 var han eier av den største part av Rovenes. Den ble taksert til 203 rdl. Det øvrige av gården tilhørte søsteren Gunhild. En liten part på 4 Ipd i Nordre Skjøl i Sande ble verdsatt til 16 rdl. Det var
en arv etter bestemoren Karen Olsdatter, Vestre Kjellås. Nettoformuen utgjorde 3791/2 rdl.
Blant løsøret nevnes: 1 sølvstaup, verd 4 rdl., 8 sølvskjeer, ca. 12 rdl., 1 kobberkjele (vekt 2 bpd), 8 rdl., 1 annen kobberkjele (11/2 bpd), 51/4 rdl., 1 fyrbekken av messing, 11/2 rdl., 1 stor tønnegryte av jern, 6 rdl.
Den døde manns gangklær: 1 mørk kleskjole, 2 rdl., 1 grå vadmelskjole, 11/4 ne,.
1 mannssal med bissel og grime, 4 rdl., 1 kvinnesal, 5 rdl., 1 blakk hest, 20 rdl., 2 andre hester og 11 kuer .
Enken og barna solgte sine parter i Rovenes i 1743 for 344 rdl. til sogneprest Fr. Engelstrup. Han lånte 213 rdl. av enken og sønnene Jahn og Jens på Herstad.
Lisbet flyttet til Herstad og fikk opphold hos sønnen Jens.
Ved skiftet etter henne i 1745 ble arvesummen 1271/2 rdl. 
Loug, Jørgen Jørgensen (I5118)
 
3 "En Syver Olsen Kvernåsen er g. 18/8-1777 m. Eli Tostensdat ter Ilag og bosetter seg i Leirsjøen. Denne Syver Olsen død e i 1826, 84 år gml.
Dette passer med alderen, men det er like sannsynlig at Syv er Olsen Ilag f. 1747 giftet seg med Eli Tostensdatter og f lyttet til Leirsjøen, da dennes mor Ingeborg Embretsdatte r døde i Leirsjøen i 1792." 
Olsen, Syver (I2574)
 
4 "Husmann fra ca 1850 var skomaker Jon Gundersen Dybendal (1810-1876), gm. Anne Gundersdatter V. Husa (1802-1874). Og navnet på plassen ble Dybendal. De hadde tidligere vært husfolk og inderster i Lusseberget, se også Fallykkja bd. I, side 256. Først i 1869 fikk Jon Gundersen skriftlig kontrakt på plassen. Tidligere hadde den vel helst vært muntlig. Det het der at Dybendal var en plass på 25 mål og 1956 kvadratalen. Jon Gundersen og kona skulle få bo der på livstid. Årsavgiften skulle være 1 1/2 Spd., og arbeidsplikta 6 dager i våronna, 12 i slåttonna, 6 i skuronna og 6 i løpet av vinteren mot kost på N. Oppsal og til slik betaling som "var vanlig i Heradsbygda"." Gundersen, John (I8982)
 
5 "Jens Jørgensen Bruun Skomagemester død hustrue Karen 33 aar gl" Andersdatter, Karen (I3203)
 
6 "Slekten Blichfeldt" skriver på side 69:
Johanne Blichfeldt "opholdt sig som ung pige en Tid lang her i Kjøbenhavn hos sim morbroder Assessor Laurids Rasmussen, og havde Trætte med Magistraten i Christiania og hendes anden Morbroder Cancelieraad Lachmand og Stedfaderen Stasraad Ove Schjeldrup om utbetaling af hendes Arv efter Faderen (2500 riksd.). Hendes Moder oprettede 22.5.1750 et vidløftig testamente, hun havde ogsaa børn af sit 2. Ægteskab."
«i»(Baumgarten)«/i» 
Blichfeldt, Hans (I6338)
 
7 (Her var det en mrk. med svakere skrift. ...efter.. kirke.. ....resten var uleselig Mulig hj.døpt?) Olsdatter, Anne Malmfrid (I346)
 
8 (NB! I den digitaliserte 1801-tellinga er Løfsgården i Åsnes feilaktig kalt 'Røfsgaarden') Pedersen, Tosten (I2957)
 
9 Bråteseter, Torbjørn (I1147)
 
10 Andersdatter, Gurine (I9510)
 
11 0Hun fikk skjøte på gården ved mannens død i 1835, solgte halvparten i 1838 til sønnen Kristoffer og fikk opphold. Kristoffersdatter, Marthe Kristine (I400)
 
12 1 datter Familie F5977
 
13 1 maaned paa politiets ordre Blichfeldt, Boye Krog (I15918)
 
14 1 maaned, politiets ordre Blichfeldt, Boye Krog (I15918)
 
15 1. og 2. liermaal Familie F478
 
16 1. sønd. i Fasten
Faddere: Peder Domholts h. Ragne, Knut Pedersen Lehne, Kari Marthe Jensdtr Lehne, Abraham Lehne, Christer Corneliussen Bønsnes 
Davidsen, Cornelius (I9675)
 
17 1/4 aar Gregersdatter, Marthe Maria (I17279)
 
18 10 barn Familie F5598
 
19 11 barn
«b»Forlovere«/b»: Erik Larsen Fjeldbu og Andreas Arnesen Kalvhaug 
Familie F6123
 
20 12 Kort. Konfirmasjon 1828-1842. Flyttede fra 1828 Kilde (S464)
 
21 1668 Danielsdatter, Anna (I6369)
 
22 1751 i flg. folketelling, 1756 i flg. Herstadboken.
Gbr. på Årvold, Vivestad, senere på Sjue, Vassås

Herstad 7923 
Simonsen, Preben Von Ahnen (I3053)
 
23 1770 Ve, Halvor Halvorsen (I6021)
 
24 19. S. Efter Trinit. Døbt af Hans Cornelison? Bønsnes.
«b»Faddere:«/b» Knuth Lehnes Kone Kari, Hans Guulssons Hustru Kari, Hans Bønsnæs, Christen Bønsnæs, Søren Nielson Field 
Davidsdatter, Mari (I10805)
 
25 1900-telling:
Johan tjenestegjorde på Nordre Hillestad hos Lars Abrahamsen.

Botne Bygdebok s. 702:
Johan overtok Nordre Strand i 1908 etter sin fars død og solgte videre i 1915.
Bodde senere på Aulerød fra 1916 til 1949.
I 1949 solgte Strand bruket for kr. 18 500,- til Oddmund Brekke og flyttet til Eplerød. 
Strand, Johan Teodor Martinsen (I2827)
 
26 1900-telling:
Mathias og Bernt arbeidet for sin far og bodde en tid i snekkerverkstedet.
I flg. Botne bygdebok ble våningshuset på Myrvoll (se b.nr. 18 av Island) bygget av Bernt Sørensen i 1918 på festet grunn. Det ble utskilt fra b.nr.7 i 1920.
Han bodde i Solbergeia, også kalt "Haugen", i Hillestad.
Det antas at han bygde huset sitt sammen med sin far.

Bernt var en meget pen mann er det blitt fortalt. Han var lett og ledig, og hadde alltid en "morsomhet" å komme med. Når han og Mathias kom på visitt sa han alltid: "Her kommer mor og vi og jentene."

Bernt var en tur i USA mellom 1904 og 1905. Opplysninger om dette står i folketelling 1910. 
Sørensen, Bernt Edvard (I10)
 
27 2 adoptivbarn:
Aslaug Blichfeldt f 24.4.1911
Kåre Birger Karlsen f. 19.8.1922 
Familie F5861
 
28 2 barn Familie F5851
 
29 2 barn Familie F5852
 
30 2 barn Familie F5854
 
31 2 barn født Müller Familie F5939
 
32 2 mnd Blichfeldt, Boye Krog (I15918)
 
33 2. sogneprest i Sande etter reformasjonen. Hack, Christoffer Nielsen (I3217)
 
34 25 Tri 1795
«b»Faddere:«/b» Ingeborg Poulsdatter Sundvolden, Anne Erichsdatter Ruudsødegaarden, Anne Johansdatter Laarvigen, Niels Trygsle, Anders Sundvolden
 
Poulsen, Niels (I9612)
 
35 2den sønd eft. 3 K 1766
Faddere: Knuth Lednes K: Kari, Hans Varlsons K: Mari Ols?? Frognøen, Poul Ledne, Mathis Madson Helland 
Davidsdatter, Johanne (I10034)
 
36 3 barn født Friis Familie F5936
 
37 3 døtre Johnson, Doris Charlotte (I3418)
 
38 3 mnd Blichfeldt, Boye Krog (I15918)
 
39 3 uger Syversdatter, Sara (I12489)
 
40 3) Nils Ingebretsen, f. 1706, g. m. Anne Klausdtr. fra Heggsbru, f. 1712 Familie F1099
 
41 3. sogneprest i Sande etter reformasjonen Hack, Povel Nielsen (I3218)
 
42 4 barn Blichfeld, Anne (I5666)
 
43 4 barn er nevnt i FT 1910 Familie F5951
 
44 4 barn er nevnt i Hole BB Familie F3807
 
45 4. oktober ble Povel Andersens q. introdusert. Paulsen, Anders (I10037)
 
46 5 barn Familie F151
 
47 5 barn er nevnt i FT 1900
003 Karen Elise Knuds. 01 «tab»1887 «tab»Hole herred* «tab»b «tab»d «tab»ug «tab»Datter
004 Petter J. Knuds. «tab»01 «tab»1890 «tab»Hole herred* «tab»b «tab»s «tab»ug «tab»Søn
005 Jørgine J. Knuds. «tab»01 «tab»1892 «tab»Hole herred* «tab»b «tab»d «tab»ug «tab»Datter
006 Johan J. Knuds. «tab»01 «tab»1895 «tab»Hole herred* «tab»b «tab»s «tab»ug «tab»Søn
007 Karl Otto J. Knuds. «tab»01 «tab»1897 «tab»Hole herred* «tab»b «tab»s «tab»ug «tab»Søn 
Familie F4654
 
48 6 barn Reiersdatter, Anne (I3504)
 
49 6 barn Familie F1265
 
50 6 barn Familie F2689
 

      1 2 3 4 5 ... 126» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2021.

Redigert av Liv Ofsdal.